Faculty Council - Orders of Faculty Council
Print

Orders of Faculty Council

Written by Administrator FEE :: [Tuesday, 06 July 2010 21:32] Last updated by Administrator FEE :: [Thursday, 28 June 2018 20:04]

Rok akademicki 2017-2018:

 • Uchwała nr 22 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia26 czerwca 2018r. w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Putzowi stopnia naukowegodoktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 21/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf
 • Uchwała nr 20/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Elektrotechnika o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych I stopnia, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz zatwierdzenie programu studiów pdf
 • Uchwała nr 19/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Matematyka w technice na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz zatwierdzenie programu studiów pdf
 • Uchwała nr 18/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Matematyka w technice, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 17/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Informatyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 16/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Energetyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 15/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Elektrotechnika, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 14/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Automatyka i robotyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 13/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 5% rezerwy Dziekana Wydziału Elektrycznego z dotacji podmiotowej na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 12/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania dr. inż. Cezaremu Jędryczce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 11/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących ubiegania się o awans na stanowisko naukowo-dydaktyczne lub naukowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 10/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-2, określającego zasady podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 09/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-1, określającego zasady zgłaszania zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 08/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSMK, określającego zasady zgłaszania wniosków oraz kwalifikowania ich do finansowania w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 07/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 06 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Krzysztofowi Dróżdżowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 05/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej: energetyka pdf
 • Uchwała nr 04/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia wymogów dotyczących dostosowania profili i programów kształcenia dla studiów prowadzonych przez Wydział Elektryczny na poszczególnych kierunkach pdf
 • Uchwała nr 03/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinęenergetyka według dorobku, w zakresie którego ubiega się o uprawnienia do nadawania stopnia doktora pdf
 • Uchwała nr 02 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Owczarkowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 01/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Cezarego Jędryczki w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf

Rok akademicki 2016-2017:

 • Uchwała nr 24/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2017 r. o nadaniu dr. inż. Piotrowi Przybyłkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 23/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2017 r. o nadaniu dr. inż. Rafałowi Markowi Wojciechowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 22/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf      
 • Uchwała nr 21/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 20/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf
 • Uchwała nr 19 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Stanisławowi Gardeckiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Stanisława Gardeckiego pdf
 • Uchwała nr 18 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Dariuszowi Prokopowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 17 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Bartoszowi Ceranowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 15 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Januszowi Tykockiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 14 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Maciejowi Gniadkowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf  
 • Uchwała nr 13/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała M. Wojciechowskiego w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 12/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Przybyłka w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 11/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. o nadaniu dr. inż. Konradowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnik pdf
 • Uchwała nr 10 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Andrzejowi Książkiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Andrzeja Książkiewicza pdf
 • Uchwała nr 09/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania dr inż. Dorocie Stachowiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 08/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP tytułu naukowego profesora pdf
 • Uchwała nr 07 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Jarosławowi Goślińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Jarosława Goślińskiego pdf
 • Uchwała nr 06/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-2, określającego zasady podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 05/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-1, określającego zasady zgłaszania zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 04/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSMK, określającego zasady zgłaszania wniosków oraz kwalifikowania ich do finansowania w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 03/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia liczby N punktów dodatkowych uwzględnianych w warunkach rejestracji na olejny semestr studiów pdf
 • Uchwała nr 02/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Doroty Stachowiak w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 01/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z 25 października 2016 r. w sprawie nadania dr. inż. Krzysztofowi Wandachowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

Rok akademicki 2015-2016:

 • Uchwała nr 21 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Knypińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Łukasza Knypińskiego pdf
 • Uchwała nr 20 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Jukiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Marcina Jukiewicza pdf
 • Uchwała nr 19/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyłączenia z komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Konrada Urbańskiego recenzenta dr. hab. inż. Stefana Brocka i wyznaczenia w to miejsce prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Krzemińskiego pdf
 • Uchwała nr 18/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych zgłaszanych do wniosku Wydziału Elektrycznego w ramach działalności Statutowej na rok 2017 pdf
 • Uchwała nr 17D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Arturowi Bugale stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 16/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Pajchrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 15/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP pdf
 • Uchwała nr 14/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP pdf
 • Uchwała nr 13/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia 3% rezerwy Dziekana Wydziału Elektrycznego z dotacji podmiotowej na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  pdf
 • Uchwała nr 12/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  pdf
 • Uchwała nr 11/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Konradowi Urbańskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej  pdf
 • Uchwała nr 10/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Otomańskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika  pdf
 • Uchwała nr 09/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 08/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku Matematyka w technice na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 07 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Grzegorzowi Dombkowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 06/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofowi Wandachowiczowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 05/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. nadzw. PP tytułu naukowego profesora pdf
 • Uchwała nr 04/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomaszowi Pajchrowskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: automatyka i robotyka oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 03/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysławowi Otomańskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 02 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania mgr inż. Marcinowi Antczakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 01/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Pietrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

2015:

 • Uchwała nr 33/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. PP. pdf
 • Uchwała nr 32/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. PP. pdf
 • Uchwała nr 31/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych zgłaszanych do wniosku Wydziału Elektrycznego w ramach działalności Statutowej na rok 2016 pdf
 • Uchwała nr 30/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Wojciechowi Pietrowskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 29/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Andrzejowi Tomczewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 28/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 17 marca 2015 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych I stopnia w języku angielskim na kierunku Automatyka i Robotyka... pdf
 • Uchwała nr 27/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 3 marca 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Jarosławowi Gielniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 26/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 3 marca 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Tomaszowi Węglowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 25/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 27 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Jarosława Gielniaka do kolokwium habilitacyjnego pdf
 • Uchwała nr 24/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Maciejowi Wawrzyniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

2014:

 • Uchwała nr 23D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Przemysławowi Łabęckiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 22/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 21/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 20/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzejowi Tomczewskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 19D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 października 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Joannie Parzych stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 19/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomaszowi Węglowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 23 września 2014 r. w sprawie warunków postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwały nr 17/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 23 września 2014 r. w sprawie dodatkowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 16/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 2 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Maciejowi Wawrzyniakowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 15/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 2 września 2014 r. w sprawie nadania dr. inż. Ryszardowi Baturze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 14D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Dominikowi Łuczakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 14/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przypisania studentów do specjalności na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PP pdf
 • Uchwała nr 13/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programach kształcenia pdf
 • Uchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie warunków przyjecia na studia drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym PP pdf

...-2012:

 • Uchwała nr 03/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów
 • Uchwała nr 02/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 20 listopada 2012 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia
 • Uchwała nr 01/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 20 listopada 2012 r. w sprawie Wydziałowych Efektów Kształcenia dla studiów III stopnia
 • Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego PP o kierunkach pokrewnych z 22 września 2009 r.
 • Uchwała nr 18 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r.w sprawie nadania mgr. inż. Dariuszowi Prokopowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Dariusza Prokopa

   

 • Uchwała nr 17/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Bartoszowi Ceranowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Bartosza Cerana
Categories Faculty Council
FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl