Print

Orders of Faculty Council

Written by Administrator FEE :: [Tuesday, 06 July 2010 21:32] Last updated by Administrator FEE :: [Tuesday, 25 September 2018 10:22]

TEXT IS AVAILABLE IN POLISH ONLY


Rok akademicki 2017-2018:

 • Uchwała nr 25/2017-2018 w sprawie zmian w regulaminie organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 24/2017-2018 w sprawie zatwierdzenia rekomendacji Komisji do wniosków zadań badawczych planowanych do realizacji na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w ramach Działalności Statutowej na rok 2019 pdf
 • Uchwała nr 23 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie nadania mgr. inż. Michałowi Nowickiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Michał Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 22 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Putzowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 21/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf
 • Uchwała nr 20/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Elektrotechnika o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych I stopnia, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz zatwierdzenie programu studiów pdf
 • Uchwała nr 19/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów stacjonarnych II stopnia Matematyka w technice na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz zatwierdzenie programu studiów pdf
 • Uchwała nr 18/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Matematyka w technice, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 17/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Informatyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 16/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Energetyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 15/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Elektrotechnika, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 14/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Automatyka i robotyka, prowadzonego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 13/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 5% rezerwy Dziekana Wydziału Elektrycznego z dotacji podmiotowej na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 12/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania dr. inż. Cezaremu Jędryczce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 11/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących ubiegania się o awans na stanowisko naukowo-dydaktyczne lub naukowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 10/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-2, określającego zasady podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 09/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-1, określającego zasady zgłaszania zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 08/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSMK, określającego zasady zgłaszania wniosków oraz kwalifikowania ich do finansowania w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 07/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 06 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Krzysztofowi Dróżdżowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 05/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej: energetyka pdf
 • Uchwała nr 04/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia wymogów dotyczących dostosowania profili i programów kształcenia dla studiów prowadzonych przez Wydział Elektryczny na poszczególnych kierunkach pdf
 • Uchwała nr 03/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinęenergetyka według dorobku, w zakresie którego ubiega się o uprawnienia do nadawania stopnia doktora pdf
 • Uchwała nr 02 D/2017-2018 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Adamowi Owczarkowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 01/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Cezarego Jędryczki w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf

Rok akademicki 2016-2017:

 • Uchwała nr 24/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2017 r. o nadaniu dr. inż. Piotrowi Przybyłkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 23/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2017 r. o nadaniu dr. inż. Rafałowi Markowi Wojciechowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 22/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf      
 • Uchwała nr 21/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 20/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf
 • Uchwała nr 19 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Stanisławowi Gardeckiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Stanisława Gardeckiego pdf
 • Uchwała nr 18 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Dariuszowi Prokopowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 17 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Bartoszowi Ceranowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 15 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Januszowi Tykockiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 14 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Maciejowi Gniadkowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf  
 • Uchwała nr 13/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała M. Wojciechowskiego w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 12/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Przybyłka w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 11/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 marca 2017 r. o nadaniu dr. inż. Konradowi Urbańskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnik pdf
 • Uchwała nr 10 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania mgr. inż. Andrzejowi Książkiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Andrzeja Książkiewicza pdf
 • Uchwała nr 09/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania dr inż. Dorocie Stachowiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 08/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP tytułu naukowego profesora pdf
 • Uchwała nr 07 D/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Jarosławowi Goślińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Jarosława Goślińskiego pdf
 • Uchwała nr 06/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-2, określającego zasady podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 05/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSPB-1, określającego zasady zgłaszania zadań badawczych finansowanych z dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 04/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu DSMK, określającego zasady zgłaszania wniosków oraz kwalifikowania ich do finansowania w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 03/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia liczby N punktów dodatkowych uwzględnianych w warunkach rejestracji na olejny semestr studiów pdf
 • Uchwała nr 02/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Doroty Stachowiak w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 01/2016-2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z 25 października 2016 r. w sprawie nadania dr. inż. Krzysztofowi Wandachowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

Rok akademicki 2015-2016:

 • Uchwała nr 21 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Knypińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Łukasza Knypińskiego pdf
 • Uchwała nr 20 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Marcinowi Jukiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Marcina Jukiewicza pdf
 • Uchwała nr 19/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyłączenia z komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Konrada Urbańskiego recenzenta dr. hab. inż. Stefana Brocka i wyznaczenia w to miejsce prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Krzemińskiego pdf
 • Uchwała nr 18/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych zgłaszanych do wniosku Wydziału Elektrycznego w ramach działalności Statutowej na rok 2017 pdf
 • Uchwała nr 17D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Arturowi Bugale stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 16/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Pajchrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 15/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiejz dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP pdf
 • Uchwała nr 14/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu, prof. PP pdf
 • Uchwała nr 13/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia 3% rezerwy Dziekana Wydziału Elektrycznego z dotacji podmiotowej na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  pdf
 • Uchwała nr 12/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  pdf
 • Uchwała nr 11/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Konradowi Urbańskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej  pdf
 • Uchwała nr 10/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysława Otomańskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika  pdf
 • Uchwała nr 09/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 08/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku Matematyka w technice na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 07 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania mgr. inż. Grzegorzowi Dombkowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 06/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofowi Wandachowiczowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 05/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. nadzw. PP tytułu naukowego profesora pdf
 • Uchwała nr 04/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomaszowi Pajchrowskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: automatyka i robotyka oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 03/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Przemysławowi Otomańskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 02 D/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania mgr inż. Marcinowi Antczakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 01/2015-2016 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Pietrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

2015:

 • Uchwała nr 33/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. PP. pdf
 • Uchwała nr 32/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Andrzejowi Kasińskiemu, prof. PP. pdf
 • Uchwała nr 31/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rekomendacji Komisji wniosków zadań badawczych zgłaszanych do wniosku Wydziału Elektrycznego w ramach działalności Statutowej na rok 2016 pdf
 • Uchwała nr 30/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Wojciechowi Pietrowskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 29/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Andrzejowi Tomczewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 28/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 17 marca 2015 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych I stopnia w języku angielskim na kierunku Automatyka i Robotyka... pdf
 • Uchwała nr 27/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 3 marca 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Jarosławowi Gielniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 26/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 3 marca 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Tomaszowi Węglowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 25/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 27 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Jarosława Gielniaka do kolokwium habilitacyjnego pdf
 • Uchwała nr 24/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 27 stycznia 2015 r. w sprawie nadania dr inż. Maciejowi Wawrzyniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf

2014:

 • Uchwała nr 23D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Przemysławowi Łabęckiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 22/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad podziału dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz realizacją zadań badawczych pdf
 • Uchwała nr 21/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania dotacji na Działalność Statutową związaną z utrzymaniem potencjału badawczego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 20/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzejowi Tomczewskiemu w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 19D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 października 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Joannie Parzych stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 19/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Tomaszowi Węglowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 23 września 2014 r. w sprawie warunków postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwały nr 17/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 23 września 2014 r. w sprawie dodatkowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pdf
 • Uchwała nr 16/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 2 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Maciejowi Wawrzyniakowi w dziedzinie: nauk technicznych i w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej pdf
 • Uchwała nr 15/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 2 września 2014 r. w sprawie nadania dr. inż. Ryszardowi Baturze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 14D/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania mgr inż. Dominikowi Łuczakowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf
 • Uchwała nr 14/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przypisania studentów do specjalności na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PP pdf
 • Uchwała nr 13/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programach kształcenia pdf
 • Uchwała nr 12/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 24 czerwca 2014 r. w sprawie warunków przyjecia na studia drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym PP pdf

...-2012:

 • Uchwała nr 03/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów
 • Uchwała nr 02/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 20 listopada 2012 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia
 • Uchwała nr 01/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PP z 20 listopada 2012 r. w sprawie Wydziałowych Efektów Kształcenia dla studiów III stopnia
 • Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego PP o kierunkach pokrewnych z 22 września 2009 r.

 strzalka gora to top

Categories Faculty Council
FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl