Scholarships - Scholarships
Print

Scholarships

Written by Administrator FEE :: [Thursday, 17 November 2011 10:26] Last updated by Kinga Najdek :: [Friday, 06 April 2018 12:17]


 

Poznań, dnia 19.02.2018 r. 

Informacja o świadczeniach pomocy materialnej studentom
Politechniki Poznańskiej w semestrze letnim 2017/18

  

I.    Kto może składać wniosek o stypendium z pomocy materialnej od semestru letniego 2017/18?

a)      Stypendia socjalne (załącznik 5, załącznik 2 + komplet dokumentów)

1.  Wniosków nie składają studenci, którzy złożyli je w semestrze zimowym 2017/18. Możliwość przyznania stypendium na semestr letni będzie na podstawie złożonych wniosków w semestrze zimowym 2017/18.

2.            Wnioski składają studenci, dla których semestr letni 2017/18 jest pierwszym semestrem (tzn. studenci, którzy przechodzą z pierwszego na drugi stopień studiów). Dochód na jednego członka rodziny ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego w rodzinie studenta w roku 2016

W semestrze letnim 2017/18 próg dochodu na jednego członka rodziny wynosi 1051 zł.

b)     Stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik 9, załącznik 2)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium na semestr letni będzie przyznawany na podstawie złożonych wniosków w semestrze zimowym 2017/18.

Wnioski składają studenci, dla których semestr letni 2017/18 jest pierwszym semestrem (tzn. studenci, którzy przechodzą z pierwszego na drugi stopień studiów).

c)      Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (załącznik 11, załącznik 2)

1.            Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest tylko na jeden semestr (semestr letni 2017/18)

2.            Wnioski mogą złożyć studenci, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i powyżej  za dwa ostatnie zaliczone semestry studiów lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..

W przypadku pierwszego i drugiego semestru studiów drugiego stopnia średnia ocen brana jest pod uwagę za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni bądź innym wydziale Politechniki Poznańskiej, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z poprzedniej uczelni/wydziału PP o uzyskanej średniej ocen za poprzedni rok studiów. W przypadku innej uczelni na zaświadczeniu musi znajdować się  informacja o stosowanej skali ocen.

Uprasza się, aby każdy student ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów uprzednio sprawdził na swoim e-koncie studenckim czy wszystkie oceny są ZATWIERDZONE.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej www.put.poznan.pl  (zakładka: dla studentów - finanse i stypendia - stypendia - stypendia socjalne i stypendia rektora -  stypendia socjalne i stypendia rektora dla studentów) 

II.                   Do kiedy studenci mogą składać wnioski na semestr

letni 2017/18?

1.     Studia stacjonarne: Termin składania wniosków dot. pomocy materialnej PP - do 05.03.2018 (poniedziałek) włącznie. 

Wnioski należy składać w pokoju nr. 22 w godzinach 09.00 – 14.00 .

2.     Studia niestacjonarne: Termin składania wniosków dot. pomocy materialnej PP - do 05.03.2018 (poniedziałek) włącznie. 

Wnioski należy składać w pokoju nr. 17 (Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3) w godzinach 09.00 – 14.00 . 

Dodatkowy termin dla studentów studiów niestacjonarnych 03.03.2018 (sobota), wnioski należy składać w pokoju 17 (ZCO) w godzinach 8.00 – 14.00. 

III.             Za jaki okres studenci otrzymują stypendium z pomocy materialnej? 

1.      Studenci, otrzymują stypendium na semestr letni 2017/18 od marca do czerwca włącznie.

2.      Pierwsza wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz stypendiów Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim 2017/18 nastąpi 10 kwietnia 2018 (wtorek), ze spłatą  za marzec.

3. Kolejne wypłaty będą następować 08 każdego miesiąca.


 Poznań, dnia 22.01.2018 r.

UWAGA!!!

Uprzejmie informuję, że NOWE WNIOSKI dot. pomocy materialnej
(stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych
)
na semestr letni 2017/2018 składają studenci,
dla których semestr letni 2017/18 jest pierwszym semestrem tj.
studenci przechodzący z pierwszego stopnia na drugi stopień studiów.

Dochód na jednego członka rodziny, ustalany jest na podstawie dochodu osiągniętego
w rodzinie studenta w roku 2016.

Wniosków (stypendium socjalne, specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych)
nie składają pozostali studenci, którzy złożyli je w semestrze zimowym 2017/18.
Możliwość przyznania stypendium na semestr letni będzie na podstawie złożonych wniosków w semestrze zimowym 2017/18.

Uwaga: Jeżeli w dochodzie rodziny studenta/studentki na podstawie którego było przyznane stypendium socjalne na semestr zimowy zaszły zmiany, uprasza się, by niezwłocznie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej PP, udokumentować uzyskanie bądź utratę dochodu.

Uwaga:  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie przyznane
na podstawie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane
jest na jeden semestr (semestr letni 2017/18)

Wnioski mogą złożyć studenci, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i powyżej 
za dwa ostatnie zaliczone semestry studiów.

W przypadku pierwszego i drugiego semestru studiów drugiego stopnia średnia ocen brana jest pod uwagę za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni bądź innym wydziale Politechniki Poznańskiej, są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia z poprzedniej uczelni/wydziału PP o uzyskanej średniej ocen za poprzedni rok studiów. W przypadku innej uczelni na zaświadczeniu musi znajdować się informacja o stosowanej skali ocen.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej www.put.poznan.pl  (zakładka: Pomoc materialna dla studentów).

Termin składania wniosków o pomoc materialną na semestr letni 2017/2018 zostanie ustalony przez Rektora i ogłoszony na stronie internetowej Politechniki Poznańskiejhttps://www.put.poznan.pl/pl/stypendia-socjalne-i-stypendia-rektora/stypendia-socjalne-i-stypendia-rektora-dla-studentow 

 

Drodzy Studenci!,

Niniejszym informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania pomocy na sfinansowanie zakwaterowania w domu studenckim Politechniki Poznańskiej przez studentów oraz doktorantów cudzoziemców realizujących studia  na zasadach odpłatności (zarówno w j. polskim jak i j. angielskim).


Termin składnia wniosków!

Wnioski należy złożyć w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w terminie do 30 września br.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Załączniki:

Informacja - DOCX

Regulamin - PDF

Wniosek - DOCX

 

Dear Students/ Doctoral Students,

We would  like to annouce the opportunity to apply for financial support covering accomodation costs.
ONLY foreigners admitted on the fee paying basis!!!


DEADLINE!

The applications should be submitted to LLL & Education Office till 30 th September. 

Documents provided after the deadline will not be taken into consideration


Attachments:

Information - DOCX

Regulations - PDF

Application - DOCX

  


 Ubezpieczenie NNW studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2017/2018.

Szczegółowe informacje: https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/ubezpieczenie-nnw

Składka na ubezpieczenie nie będzie w roku akademickim 2017/2018 pobierana z przyznanej pomocy materialnej! 


Rok akademicki 2017/18

   Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej
http://www.put.poznan.pl/studia/pomoc_materialna_studenci

 

Wzór wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o pomoc materialną
Politechniki Poznańskiej:
 

a) Stypendium socjalne:  

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wypełnia student),

 • załącznik nr. 5 - wniosek o przyznanie pomocy materialnej (wypełnia student),

 • załącznik nr. 6 i 7 - wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny,

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2016 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć student oraz każdy pełnoletni członek rodziny studenta, rodzice),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające przychód i stopę procentową ryczałtu bądź karty podatkowej osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową w 2016 roku,

 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS), dotyczącej opłaconej składki zdrowotnej w 2016 r.,

 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta
  w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  w 2016 r.,

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania,

 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego
  w roku 2016
  , wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2016 r. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej,

 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników),

 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2016 r. wg załącznika nr 7,

 • kopię (oryginał do wglądu) aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją,

 • kopię (oryginał do wglądu) zupełnego aktu urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany,

 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym bądź niepełnoletnich do 18 roku życia (kopię, oryginał do wglądu),

 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej,

 • akt małżeństwa studenta,

 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2016 r; (np. świadczenie rodzicielskie, zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny,  itp.),

 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta,

 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej,

 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 r.,

 • jeżeli w trakcie i  po roku 2016 dochody rodziny uległy zmianie tzn. utrata bądź uzyskanie dochodu, należy złożyć dokumenty potwierdzające ww. zmianę.
  (patrz --->
  Regulamin przyznawania pomocy materialnej PP)

b) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

 • załącznik nr. 9,

 • do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

 c) Zapomoga losowa:  

 • załącznik nr. 12,

 • do wniosku należy dołączyć wszelką dokumentację uzasadniającą swoją prośbę
  o przyznanie zapomogi,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

d) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:  

 • załącznik nr. 11,

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. 

e) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (1 rok, pierwszego stopnia):  

 • załącznik nr. 10,

 • do wniosku należy dołączyć kopię Świadectwa Dojrzałości oraz kopię dekretu potwierdzającego status laureata lub dokument potwierdzający status finalisty danej olimpiady lub konkursu - (do wglądu oryginały),

 • załącznik nr. 2 - o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

Załącznik nr. 13 - oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych (dotyczy osób, które jeszcze nie korzystały ze świadczeń z pomocy materialnej).

 

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana Wydziału Elektrycznego:

1. Jeżeli rodzice studenta wnioskującego o stypendium socjalne, rozliczali się z Urzędem Skarbowym wspólnie, to na zaświadczeniu muszą być wyszczególnione dochody osobno dla podatnika i osobno dla współmałżonka.

2. Akt urodzenia rodzeństwa niepełnoletniego należy składać co roku.

3. Przynosząc kserokopię dokumentów należy przedłożyć również do wglądu oryginał.

4. Dokumenty załączone do wniosku o stypendium socjalne proszę składać w koszulkach foliowych.


 
Pomoc materialna DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2017/2018
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej
Pomoc materialna DLA DOKTORANTÓW w roku akademickim 2017/2018
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej Politechniki Poznańskiej oraz szczegółowy opis dokumentów i załączniki jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-doktoranci
 

 Opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich PP
Zarządzenie nr 31 Rektora PP z 19 sierpnia 2013 r. plik .pdf
Zarządzenie nr 29 Rektora PP z 11 września 2014 r. plik .pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora PP z 15 czerwca 2016 r. plik .pdf

Informacje dodatkowe
Dokumenty wypełnione nieprawidłowe lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zaświadczenia należy drukować dwustronnie.

strzalka_gora powrót do góry strony
 
stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Categories Scholarships
FaLang translation system by Faboba

Address

Poznan University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
phones: +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: office_deef@put.poznan.pl