Drukuj

Organizacja praktyk studenckich

Wpisane przez Administrator FEE :: [środa, 16, styczeń 2013 12:20] Ostatnio zmienione przez Kinga Musiał :: [wtorek, 02, luty 2016 09:53]

Organizacja praktyk studenckich na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskie)

Lp

Kierunek

Semestr – wymagana liczba tygodni praktyk

1

Automatyka i Robotyka

IV – 4 tyg.

2

Elektrotechnika

IV – 3 tyg.

VI – 3 tyg.

3

Informatyka

IV – 4 tyg.

4

Matematyka

IV – 3 tyg.

5

Energetyka *

IV – 4 tyg.

 

* Uwaga. Studenci kierunku Energetyka rozpoczynający naukę w 2014 roku będą odbywać praktyki na IV i na VI semestrze studiow ( dotychczas na II i na IV semestrze).

Praktykę należy odbyć w terminie przewidzianym w aktualnym harmonogramie roku akademickiego.

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (Regulamin Studiów § 32 p.1). Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów (Regulamin Studiów § 32 p.2). Proces organizacji praktyk studenckich opisany jest w Regulaminie przyjętym przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Uczelnia kieruje studentów na praktyki do wybranych przez nich zakładów pracy poprzez wystawienie umowy, która reguluje warunki formalno-prawne praktyki. Umowa może być wystawiona przez Uczelnię pod warunkiem dostarczenia przez studenta pisma od zakładu pracy zawierającego wstępną zgodę zakładu na przyjęcie studenta na praktykę. Pismo takie musi zawierać dane adresowe zakładu, dokładny termin odbywania praktyki i powinno być dostarczone opiekunowi w wyznaczonym terminie.Wzór pisma znajduje się w załączniku do Regulaminu praktyk.

Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad przebiegiem praktyk Dziekan powołuje opiekunów tych praktyk z ramienia Uczelni.

Praca wykonywana przez studenta w ramach praktyk powinna być związana z kierunkiem studiów oraz ze specjalnością. Program praktyk powinien być zatwierdzony przez opiekuna praktyk.

Dziekan może zaliczyć studentom w poczet praktyk:

  • wykonywaną przez nich pracę (w tym również za granicą), jeżeli opiekun praktyk z ramienia Uczelni uzna, że jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich,
  • w przypadku praktyki na semestrze IV dla kierunku Elektrotechnika oraz na semestrze II dla kierunku Energetyka, praktykę można zaliczyć na podstawie zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej w czasie nauki w szkole średniej (technikum).

Studenci mogą skorzystać z katalogu firm, w których studenci naszego wydziału odbywali praktyki w latach ubiegłych. Katalogi są dostępne w Dziekanacie (pok. 22).

Praktyki można również odbywać na podstawie skierowania uzyskanego
w Centrum Praktyk i Karier: http://www.cpk.put.poznan.pl/
w ramach programu INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI: http://www.ip.projekt.put.poznan.pl/
oraz korzystając z platformy E-Recruitment: http://www.er.put.poznan.pl/

Międzynarodowa organizacja studencka IAESTE działająca przy Politechnice Poznańskiej pośredniczy w organizacji płatnych praktyk zagranicznych, informacje: http://www.iaeste.put.poznan.pl/.

Szczegółowe warunki zaliczenia praktyk ustalają koordynatorzy na zebraniach ze studentami. Jednak warunkiem koniecznym jest przedłożenie wystawionego przez zakład pracy, wiarygodnego  zaświadczenia o odbyciu praktyki. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu praktyk.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia nie ma możliwości refundowania kosztów związanych z odbywaniem praktyk w związku z tym zaleca się aby praktyki były organizowane w miejscu zamieszkania studenta. Studenci kierowani przez Wydział na praktyki będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obsługą administracyjną praktyk w Dziekanacie zajmuje się
Pani Kinga Musiał, pok.22
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk jest Pan Krzysztof Wandachowicz,
pok. 807, tel. 61 6652585, e-mail: Krzysztof.Wandachowicz@put.poznan.pl

Organizacja praktyk studenckich na studiach niestacjonarnych I stopnia (inżynierskie)

Lp

Kierunek

Wymagana liczba tygodni praktyk

Uwagi

1

Automatyka i Robotyka

4 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

2

Elektrotechnika

6 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

3

Energetyka

8 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

4

Informatyka

4 tyg.

zaliczenie na 8 semestrze

Zgodnie z decyzją Rady Wydziału z dnia 23.06.2009 praktyki na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia zaliczane będą na ósmym semestrze.

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka rozpoczynający naukę w 2014 roku będą zaliczać praktykę na 6 semestrze (od roku akademickiego 2016/17).

Organizacja praktyk studenckich dla kierunku AiR

Lp

Rok akademicki

Semestr na którym zaliczana jest praktyka

1

2015 / 2016

8

2

2016 / 2017

6 i 8

3

2017 / 2018

6

4

2018 / 2019

6

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu (Regulamin Studiów § 32 p.1). Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia danego semestru studiów (Regulamin Studiów § 32 p.2).

Praktyki na studiach niestacjonarnych mogą być zaliczane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego studentów zgodnego z kierunkiem studiów.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie wystawionego przez zakład pracy, wiarygodnego zaświadczenia potwierdzającego staż zawodowy.

Zaświadczenie powinno zawierać:
- nazwę, adres i pieczątkę zakładu pracy,
- nazwę stanowiska pracy z podaniem zakresu obowiązków pracownika,
- okres zatrudnienia.

UWAGA!!!

Studenci studiów stacjonarnych (dziennych), którzy chcą odbywać praktykę we wcześniejszym terminie, są zobowiązani do napisania podania z prośbą o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. Do podania należy dołączyć harmonogram praktyki (ustalony z nauczycielem ze szkoły) udowadniający, iż praktyka nie będzie kolidowała z zajęciami na uczelni. Ostateczną decyzję podejmuje Dziekan.


powrót

FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.