Drukuj

Prace dyplomowe

Wpisane przez Administrator FEE :: [wtorek, 23, maj 2017 20:56] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [wtorek, 30, maj 2017 08:39]

Poznań, dnia 25.05.2017 r.


OGŁOSZENIE
dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej kończących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Zgodnie z Regulaminem Studiów PP studentów trzeciego semestru studiów II stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka i informatyka i czwartego semestru kierunku matematyka oraz studentów szóstego semestru studiów I stopnia kierunku matematyka obowiązuje termin złożenia pracy dyplomowej do 30 czerwca 2017 r.

W uzasadnionych przypadkach student może złożyć, zaopiniowane pozytywnie przez promotora, podanie do Dziekana, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o trzy miesiące. Przedłużenie to wydawane będzie tylko w przypadku udokumentowanej długotrwałej choroby studenta lub w przypadku niemożności wykonania pracy z powodów niezależnych od studenta (§ 41, ust. 11 Regulaminu Studiów PP). Przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej to maksymalnie koniec września 2017 r.

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie wyznaczonym przez dziekana, nie później niż 3 miesiące od daty złożeniu pracy tj. - maksymalnie do końca września (termin normalny). W przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy egzamin dyplomowy winien odbyć się w ciągu miesiąca, licząc od dnia złożenia pracy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
1. złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w czerwcu (lub w przypadku uzyskania przedłużenia maksymalnie do końca września) 2017 r.,
2. zaliczenie wszystkich semestrów wymaganych planem studiów,
3. złożenie 3 egzemplarzy pracy dyplomowej (w dziekanacie – 1 egzemplarz drukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie, klejony, nie bindowany); na pierwszej stronie pracy musi znajdować się potwierdzenie promotora o przyjęciu pracy; dwa pozostałe egzemplarze odpowiednio dla: promotora i recenzenta,
4. dostarczenie przez studenta, wraz z pracą składaną w dziekanacie, wypełnionego podania o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego z potwierdzeniem kierującego pracą dyplomową o jej przyjęciu i proponowanym terminem egzaminu,
5. złożenie oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją papierową złożoną w dziekanacie (oświadczenie trzeba wygenerować w systemie eStudent bezpośrednio po wgraniu pracy).

Warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej w dziekanacie jest wcześniejsze załączanie elektronicznej wersji pracy dyplomowej poprzez system eStudent i przedstawienie oświadczenia, że praca została wykonana samodzielnie, a załączona w wersji elektronicznej praca jest zgodna z przedłożoną w dziekanacie wydziału wersją papierową pracy dyplomowej. Sposób elektronicznego załączania pracy dyplomowej znajduje się w punkcie 3.3.4 „Instrukcji użytkownika Systemu eStudent 2”. Przypominam, że data oświadczenia nie może być późniejsza, niż ostateczna data złożenia pracy.

przypadku prac dyplomowych poufnych w terminie poprzedzającym wgranie pracy do systemu eStudent oraz jej złożenie w dziekanacie, wymagane jest załatwienie w Biurze Praktyk i Karier PP, u promotora i dziekana ds. kształcenia wszystkich formalności związanych ze zobowiązaniem do poufności.

Oddając pracę dyplomową w dziekanacie student jest zobowiązany dostarczyć dodatkowo:

1) 4 podpisane zdjęcia (format 4,5 cm x 6,5 cm) – jeśli wcześniej nie dostarczono,
2) skrócony akt małżeństwa (mężatki),
3) wyciąg z indeksu (dotyczy studentów, którzy przenieśli się na WE PP z innych uczelni lub innych wydziałów PP),
4) kartę obiegową (obowiązkowo!),
5) dowód wpłaty tytułem opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów (60,00 zł),
6) ewentualnie wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wraz z dowodem wpłaty (40,00 zł) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski) i dodatkowym (piątym) zdjęciem.
Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, którego numer można uzyskać u starosty grupy. Numer konta jest również udostępniony w systemie eStudent w zakładce: Studia/Opłaty/Wymagane opłaty.

Informuję również, że w suplemencie do dyplomu można umieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.: nagrody, udział w kołach naukowych itp. W tym celu należy wypełnić formularz „Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu” i złożyć wraz z pracą dyplomową w dziekanacie (w formularzu proszę nie zamieszczać informacji o odbytych praktykach studenckich).

Wszystkie obowiązujące na Wydziale Elektrycznym dokumenty związane ze złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym są do pobrania ze strony wydziału http://www.fee.put.poznan.pl/ (zakładka Wzory Dokumentów).

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie (do końca czerwca 2017 – termin normalny lub do końca września 2017 – maksymalny termin przedłużony) zostaną po tych terminach skreśleni z listy studentów. Osoba skreślona z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym może ukończyć studia poprzez ich wznowienie na zasadach określonych przez dziekana.

Obrona pracy dyplomowej możliwa jest po: zaliczeniu sesji egzaminacyjnej, uzupełnieniu wszystkich wcześniejszych zaległości oraz złożeniu pracy i kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału. Zaliczenie sesji egzaminacyjnej realizowane jest dopiero po zatwierdzeniu wszystkich ocen przez prowadzących. Osoby powtarzające niezaliczone przedmioty z wcześniejszych semestrów proszę o odbiór w dziekanacie karty zaliczanych przedmiotów w trybie powtarzania.

Studentowi, który usprawiedliwi nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego bądź uzyska negatywną ocenę z tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin. Egzamin ten może odbyć się po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z dziekanatem studiów stacjonarnych (pok. 19x, tel. 61 665 2541):
- elektrotechnika i energetyka: Agnieszka Marciniak (agnieszka.marciniak@put.poznan.pl)
- informatyka, automatyka i robotyka, matematyka: Ewa Sawlewicz (ewa.sawlewicz@put.poznan.pl

 

Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych
dr hab. inż. Andrzej TomczewskiKategorie Studia
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.