Drukuj

Historia Wydziału Elektrycznego

Wpisane przez Administrator FEE :: [piątek, 07, sierpień 2009 17:42] Ostatnio zmienione przez Administrator FEE :: [czwartek, 20, wrzesień 2018 10:50]

Dla Wydziału Elektrycznego najistotniejszy jest rok 1929, rok utworzenia tego Wydziału. Jego historię liczy się zwykle od lutego 1930 roku, w którym rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne. Jednak ważne dla nas wydarzenie wyznacza formalnie dzień 15 października 1929 roku, w którym uchwałą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zmieniono nazwę szkoły na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki, tworząc w niej dwa wydziały - Budowy Maszyn oraz Elektryczny.

Należy zwrócić uwagę, że początki technicznej uczelni wyższej w Poznaniu sięgaja roku 1901. Zorganizowana działalność grupy patriotów, poparta uchwałą Rady Miejskiej miasta Poznania, skłoniła Rząd Pruski do utworzenia w Poznaniu, w roku 1901 niemieckiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn. Dla niej powstał w roku 1907 nowy budynek, przy obecnym Placu Skłodowskiej-Curie 5. Po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim w roku 1919 postała w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn.

Na czele Wydziału Elektrycznego stał kierownik, w latach 1929/1930 do 1935/1936 Bazyli Iwaniuk-Kowalczuk a od 1936/1937 do września 1939 Stanisław Rejowicz.

W pierwszym okresie działalności Wydziału Elektrycznego (1930-1939) studia trwały 3,5 roku, a absolwenci uzyskiwali tytuł technologa elektryka. Pierwszy rok studiów był wspólny dla Wydziału Mechanicznego i Elektrycznego.

Wybuch II Wojny Światowej we wrześniu 1939 roku działalność Szkoły i Wydziału na lat 5 i pół. W pierwszych miesiącach okupacji w Gmachu Szkoły powstała niemiecka Ingenieur-Schule, która przestała istnieć w styczniu 1945 roku, gdy do miasta zbliżały się czołgi Czerwonej Armii.

Mimo dewastacji budynku przy obecnym placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 i jego wyposażenia, już 15 kwietnia wykładowcy Szkoły podjęli proces kształcenia przerwany we wrześniu 1939 roku. W sierpniu 1945 roku dyplomy uzyskali absolwenci, którzy od kwietnia kontynuowali studia, przerwane na czas wojny. Dekret Ministerstwa Oświaty z dnia 3 września 1945 roku polecał przeorganizowanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Szkołę Inżynierską z trzema wydziałami: Budownictwa, Elektrycznym i Mechanicznym.

W wyniku starań środowisk NOT-owskich, obok Szkoły Inżynierskiej powstała w 1950 roku w Poznaniu Wieczorowa Szkoła Inżynierska (WSI) z wydziałami: Lądowo-Wodnym, Elektrycznym i Mechanicznym.

Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego SI był Alojzy Kotecki, a Wydziału Elektrycznego WSI - Czesław Rukszto. W 1946 roku funkcję dziekana SI objął Józef Węglarz (absolwent Politechniki Gdańskiej) i pełnił ją do roku 1955.

W 1952 roku na Wydziale Elektrycznym wprowadzono katedralną strukturę organizacyjną i powołano Katedry: Podstaw Elektrotechniki (kierownik Konrad Szukalski), Maszyn Elektrycznych (Józef Węglarz), Miernictwa Elektrycznego (Jerzy Penkala), Napędów Elektrycznych (Kazimierz L. Szymański), Urządzeń Odbiorczych i Nadawczych (Władysław Szubert), Sieci Elektrycznych (Jan Zborowski), Urządzeń Elektrycznych Wysokiego i Niskiego Napięcia (Bolesław Bielecki) oraz Katedrę Matematyki (Zygmunt Butlewski).

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 3 września 1955 roku, z połączenia Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej powstała Politechnika Poznańska, uczelnia w pełni akademicka, która uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia studentów na poziomie magisterskim. Na Wydziale rozpoczęty został drugi nurt działalności akademickiej - działalność naukowo-badawcza i kształcenie kadr naukowych. Pracownicy Wydziału uzyskali pierwsze stopnie naukowe doktora nauk technicznych: Tadeusz Puchałka (1956), Stefan Seidel (1960), Zygmunt Szwaja (1961), Kazimierz L. Szymański (1961), Zdzisław Kachlicki (1962) i stanowiska naukowe docenta: Józef Węglarz (1957), Tadeusz Puchałka, Stefan Seidel i Władysław Szubert (1959). Pierwszy tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał na Wydziale Elektrycznym matematyk prof. Zygmunt Butlewski, a następne Stefan Seidel (1964) i Józef Węglarz (1968). W 1961 roku na Wydział Elektryczny z Politechniki Śląskiej przeniósł się prof. Zbigniew Jasicki, a w 1966 roku doc. Stanisław Góra (z Politechniki Gdańskiej) i fizyk doc. Mieczysław Frąckowiak (z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu). Stan kadry naukowej na Wydziale Elektrycznym w połowie 1966 roku (profesorowie: Z. Butlewski, Z. Jasicki, S. Seidel oraz docenci: M. Frąckowiak, S. Góra, T. Puchałka, W. Szubert, K. L. Szymański i J. Węglarz) pozwolił na wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie przez Wydział w listopadzie 1966 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika. Uzyskanie w 1968 roku przez doc. Józefa Węglarza tytułu naukowego profesora oraz przejście do Politechniki Poznańskiej prof. Artura Metala (z Politechniki Szczecińskiej) i prof. Józefa Wąsowskiego (z Politechniki Śląskiej), pozwoliło na uzyskanie w 1969 roku przez Wydział Elektryczny uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

W roku 1970 Wydział zmienił swoją strukturę organizacyjną na instytutową. W miejsce katedr powstały trzy Instytuty: Elektroenergetyki (dyrektor Stefan Seidel), Elektrotechniki Przemysłowej (Mieczysław Banach) oraz Automatyki (Antoni Woźniak). W 1974 roku utworzony został czwarty instytut - Instytut Elektroniki (dyrektor Artur Metal), przemianowany w 1985 roku na Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (dyrektor Zdzisław Kachlicki). W 1989 roku z Instytutu Automatyki wydzielił się Instytut Informatyki (dyrektor Jan Węglarz) oraz Zakład a następnie Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki (kierownik Antoni Woźniak).

W roku 2001 w związku z utworzeniem nowego wydziału Informatyki i Zarządzania w strukturze Wydziału Elektrycznego pozostały trzy instytuty i jedna katedra, która od 1 października 2002 roku została przekształcona w Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej.

W roku 2001 w związku z utworzeniem nowego Wydziału Informatyki i Zarządzania w strukturze Wydziału Elektrycznego pozostały trzy instytuty i jedna katedra, która od 1 października 2002 roku, w wyniku połączenia z zespołem pracowników Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej, została przekształcona w Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej.  Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 czerwca 2003 r. Międzywydziałowy Instytut Matematyki dołączył do Wydziału Elektrycznego jako kolejna jednostka organizacyjna. W roku 2006 z Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji został utworzony Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Obecnie strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego tworzą cztery Instytuty: Elektroenergetyki, Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Matematyki.

Instytuty mają strukturę zakładową:

I. Instytut Elektroenergetyki

Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych

Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych

II. Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych

Zakład Energoelektroniki i Sterowania

Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii

Zakład Metrologii i Optoelektroniki

III. Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej

Zakład Automatyki i Robotyki

Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Zakład Technologii Systemów Informatycznych

IV. Instytut Matematyki

Zakład Analizy Matematycznej

Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej

Zakład Równań Różniczkowych i Funkcyjnych

Zakład Zastosowań Matematyki

Najważniejsze daty:

 • Rok 1901 utworzenia w Poznaniu niemieckiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.
 • Rok 1907 powstanie nowego budynku, przy obecnym Placu Skłodowskiej-Curie 5.
 • Rok 1919 utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.
 • 15 października 1929 roku zmiana nazwy szkoły na Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu z wydzielonym Wydziałem Elektrycznym.
 • Luty 1930 rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym.
 • Wrzesień 1939 roku zawieszenie działalności Szkoły i Wydziału na 5,5 lat.
 • 15 kwietnia 1945 podjęcie procesu kształcenia po zakończeniu II Wojny Światowej.
 • Sierpień 1945 uzyskanie dyplomów przez absolwentów, którzy od kwietnia kontynuowali studia, przerwane na czas wojny.
 • 3 wrzesień 1945 roku przeorganizowanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Szkołę Inżynierską z trzema wydziałami: Budownictwa, Elektrycznym i Mechanicznym.
 • Rok 1950 powstanie w Poznaniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (WSI) z wydziałami: Lądowo-Wodnym, Elektrycznym i Mechanicznym.
 • Rok 1952 wprowadzenie na Wydziale Elektrycznym katedralnej struktury organizacyjnej i powołanie Katedr: Podstaw Elektrotechniki (kierownik Konrad Szukalski), Maszyn Elektrycznych (Józef Węglarz), Miernictwa Elektrycznego (Jerzy Penkala), Napędów Elektrycznych (Kazimierz L. Szymański), Urządzeń Odbiorczych i Nadawczych (Władysław Szubert), Sieci Elektrycznych (Jan Zborowski), Urządzeń Elektrycznych Wysokiego i Niskiego Napięcia (Bolesław Bielecki) oraz Katedrę Matematyki (Zygmunt Butlewski).
 • 3 września 1955 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia, z połączenia Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej powstanie Politechniki Poznańskiej, uczelni w pełni akademickiej, która uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia studentów na poziomie magisterskim.
 • Listopad 1966 uzyskanie przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika.
 • Rok 1969 uzyskanie przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika.
 • Rok 1970 zmiana struktury organizacyjnej Wydziału na instytutową.
 • Rok akademicki 1975/76 przeniesienie siedziby Wydziału Elektrycznego z pomieszczeń przy Pl. Skłodowskiej-Curie do nowego budynku przy ul. Piotrowo 3a.

strzalka_gora do góry

Kategorie Informacje
FaLang translation system by Faboba

Adres

Politechnika Poznańska
Dziekanat Wydziału Elektrycznego
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665-2539, -2541, -2543, -2547
fax. +48 61 665-2548
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.